Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak het schoolbeleid af te stemmen op wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in het MR- reglement.

De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten en vergadert ongeveer zes keer per schooljaar.
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Dr. Schaepmanstichting.
De directie vraagt aan de MR advies of instemming over beleidszaken. De belangrijkste punten waarover wij meedenken zijn: het formatieplan, financiën, schoolplan, huisvesting, Arbo-zaken en overige onderwerpen die door de directie en het College van Bestuur aan
worden gedragen.

Mocht u vragen/aandachtspunten hebben t.a.v. deze zaken kunt u terecht bij de leden van de MR.
De vergaderdata kunt u vinden in de kalender.

Oudergeleding:
Dennis Habers voorzitter
Tel. 06-22215577
Joyce Eppink,
Marleen Keller
Chris Wigger

Personeelsgeleding:
Ruth Braamhaar, secretaris
Wendy ter Elst
Laura Siertsema
Marjoes Boer